Zásady ochrany a spracovania osobných údajov

Spoločnosť Work in Balance s. r. o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 47 878 851, DIČ: 2024142659, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100148/B („Work in Balance“), spoluprevádzkovateľ internetovej stránky www.workinbalance.sk vyhlasuje, že všetky osobné údaje (ďalej aj „údaje“) sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prioritou. Osobným údajom a ich ochrane venujeme preto náležitú pozornosť. V týchto Zásadách spracovania osobných údajov („Zásady“) vás informujeme o tom, aké osobné údaje o vás zhromažďujeme a akým spôsobom ich používame.

1.Osobné údaje a ich spracovanie

1.1.  Kategórie osobných údajov

Ak nás kontaktujete prostredníctvom kontaktného formulára zhromažďujeme o vás tieto údaje:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu.
 • Demografické a geografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu a uprednostňovaný jazyk.

Ak sa registrujete prostredníctvom registračného formulára zhromažďujeme o vás tieto údaje:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo.
 • Demografické a geografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu a uprednostňovaný jazyk.

Ak si stiahnete e-book zhromažďujeme o vás tieto údaje:

 • E-mailovú adresu.
 • Demografické a geografické údaje. Údaj o pohlaví, dátum narodenia, krajinu a uprednostňovaný jazyk.

Ak od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme o vás tieto údaje:

 • Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailová adresa.

1.2.  Účely spracovania osobných údajov

Poskytovanie služieb a ich zlepšovanie. Aby sme mohli poskytovať ponúkané služby a zlepšovať ich k vašej spokojnosti, spracovávame vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

 1. Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom webovej stránky, e-mailom alebo telefonicky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).
 2. Klientska podpora. Na zaistenie klientskeho servisu a na odstránenie prípadných problémov priplnení kúpnej zmluvy spracovávame vaše osobné údaje na základe nevyhnutného splnenia týchto zmlúv.
 3. Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme vás napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom, alebo inou formou, aby sme vás informovali o službách, ktoré poskytujeme, o postupoch nevyhnutných pre úspešnú realizáciu objednávky, o stave vašej registrácie, o aktuálnej ponuke služieb.
 4. Zlepšovanie služieb. Údaje používame na neustále zlepšovanie našich služieb a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme zaistili dostatočnú ochranu vašim právam a záujmom, používame na účely zlepšovania osobné údaje v anonymizovanej podobe.
 5. Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich klientov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
 6. Marketingové ponuky
 • Zasielame vám newsletter na e-mail (obchodné oznámenie) týkajúce sa obdobných produktov a služieb, ako ste si kúpili.
 • Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie, ktorý nájdete v každom e-maile. Na odhlásenie sa z odberu nás môžete tiež priamo kontaktovať e-mailom alebo telefonicky.
 • V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.
 • Marketingové ponuky, ktoré sa vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre vás malo právne účinky.
 • Pokiaľ nie ste naším klientom, spracovávame na základe vášho súhlasu.
 • Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na konci tohto dokumentu.

7. Spracovávanie cookies z internetových stránokprevádzkovaných spoločnosťou Work in Balance. V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou Work in Balance, a to na účely zaistenia ich lepšej prevádzky internetovej stránky a na účely internetovej reklamy. Viac informácií nájdete v samostatnej kapitole tohto dokumentu.

1.3.  Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy, na základe oprávneného záujmu alebo pokiaľ ste s tým vopred vyslovili súhlas. Vaše osobné údaje môžu byť odovzdané, či inak sprostredkované:

 • spoločnosti OK AGENCY s. r. o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 35 957 841, DIČ: 2022074978, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 100148/B,
 • spoločnosti MEDIBALACE s.r.o., so sídlom Košická 49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 219 791, DIČ: 2120265609, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 110119/B,
 • spoločnosti MEDIBALANCE FIT s.r.o., so sídlom Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 51192721, DIČ: 2120660850, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 124645/B,
 • spoločnostiam a spracovateľom na základe plnenia kúpnej zmluvy pre výkon interných procesov a postupov,
 • spoločnostiam vydávajúcim kreditné karty, poskytovateľom platobných služieb s cieľom spracovania platieb a bankám na základe vašej objednávky, plnenia kúpnej zmluvy,
 • našim partnerom, vo vernostných schémach, do ktorých sa zapojíte,
 • ďalším poskytovateľom služieb, tretím stranám zapojeným do spracovania dát,
 • tretím stranám, napr. prvým zástupcom, súdom s cieľom vymáhania alebo uzavretia akejkoľvek zmluvy s vami,
 • verejným orgánom (napr. polícia),
 • tretím stranám vykonávajúcim prieskumy medzi zákazníkmi.

Pokiaľ tretie osoby použijú údaje v rámci ich oprávneného záujmu, nenesie za tieto spracovania správca zodpovednosť. Tieto spracovania sa riadia zásadami spracovania osobných údajov príslušných spoločností a osôb.

2.Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

2.1.  Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sa k nám prenášajú v zakódovanej podobe. Používame kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich pozmeňovaniu či rozširovaniu.

U našich spracovateľov vyžadujeme preukázanie súladu ich systémov s nariadením GDPR.

V prípade narušenia ochrany spracovaných údajov oznámi Work in Balance bezodkladne túto skutočnosť Úradu na ochranu osobných údajov a dotknutým subjektom.

2.2.  Obdobie spracovania

Osobné údaje spracovávame a uchovávame:

 • v čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy,
 • v čase, počas ktorého je Work in Balance povinné ako správca uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Účtovné doklady, napr. faktúry, sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia,
 • súhlas s marketingovými ponukami je platný do odvolania.

V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3.Vaše práva

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.

V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.

Máte taktiež právo kedykoľvek sa obrátiť so svojou žiadosťou na poverenca pre ochranu osobných údajov alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa však netýka tých osobných údajov, ktoré Work in Balance potrebuje na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

4.Webové stránky

4.1.  Súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies, aby naša ponuka bola pre vás relevantná, zaujímavá a používateľsky príjemná. Cookies sú textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači, smartfóne či inom zariadení a ktoré sa používajú vo vašom prehliadači. Viac informácií o súboroch cookies môžete nájsť tu. Súbory cookies využívame napr. na:

 • správnu funkčnosť košíka tak, aby ste čo najjednoduchšie dokončili svoju objednávku,
 • zapamätanie vašich prihlasovacích údajov, takže ich nemusíte opakovane zadávať,
 • čo najlepšie prispôsobenie našich stránok vašim požiadavkám vďaka sledovaniu návštevnosti, vášho pohybu po stránkach a využitých funkciách,
 • zistenie informácií o prezeraní reklám, aby sme vám nezobrazovali reklamu na tovar, o ktorý nemáte záujem.

Niektoré súbory cookie môžu zhromažďovať informácie, ktoré sú následne využité tretími stranami a ktoré napr. priamo podporujú naše reklamné aktivity (tzv. „cookie tretích strán“). Napríklad informácie o kupovaných produktoch na našich stránkach môžu byť zobrazené reklamnou agentúrou v rámci zobrazenia a prispôsobenia internetových reklamných bannerov na vami zobrazovaných webových stránkach. Podľa týchto údajov vás však nemožno identifikovať.

4.2.  Využitie súborov cookies

Súbory cookie používané na našich stránkach možno rozdeliť na dva základné typy. krátkodobé, ktoré sú zmazané ihneď, len čo ukončíte návštevu našich stránok a dlhodobé, ktoré zostávajú uložené vo vašom zariadení omnoho dlhšie alebo kým ich ručne neodstránite (čas ponechania súborov cookie vo vašom zariadení závisí od nastavenia samotnej cookie a nastavenia vášho prehliadača).

Cookie možno tiež rozdeliť podľa ich funkčnosti na:

 • analytické, ktoré nám pomáhajú zvýšiť používateľské pohodlie nášho webu tým, že pochopíme, ako ho používatelia používajú,
 • konverzné, ktoré nám umožňujú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
 • trackingové (sledovacie), ktoré v kombinácii s konverznými pomáhajú analyzovať výkon rôznych predajných kanálov,
 • remarketingové, ktoré používame na personalizáciu obsahu reklám a ich správne zacielenie,
 • esenciálne, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu.

4.3.  Odmietnutie súborov cookies

Nastavenie použitia súborov cookies je súčasťou vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies vo východiskovom nastavení automaticky prijíma. Súbory cookies možno pomocou vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť ich na vami vybrané typy.

4.4.  Odkazy

Naše webové stránky obsahujú odkazy na iné webové stránky, ktoré sú praktické a obsahujú informácie. Upozorňujeme, že tieto stránky môžu byť vlastnené a prevádzkované ďalšími spoločnosťami a organizáciami a majú iné zásady zabezpečenia a ochrany osobných údajov. Naša spoločnosť nemá žiadnu kontrolu a nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiál, produkty alebo služby nachádzajúce sa na týchto webových stránkach alebo prístupné prostredníctvom nich.

5.Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok, komentárov a žiadostí, čo sa týka týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať.

Kontakt:

Work in Balance s. r. o.

Košická 49

821 08 Bratislava-Ružinov

Slovenská republika

02 507 022 16

info@workinbalance.sk

6.Účinnosť

Tieto Zásady ochrany osobných údajov platia od 23. 5. 2018.

7.Zmeny v zásadách ochrany a spracovania osobných údajov

Tieto pravidlá môžeme meniť alebo aktualizovať. Aktuálne znenie týchto zásad ochrany a spracovania osobných údajov je vždy dostupné na webových stránkach Work in Balance a akékoľvek zmeny sa stávajú účinnými momentom ich uverejnenia na týchto webových stránkach.